Biblia (Sfânta Scriptură)

Noi credem că Biblia este Cuvântul scris al Dumnezeului viu și adevărat. Ea este insuflată/inspirată de către Dumnezeu Însuși (2 Tim 3:16, 2 Petr.1:21), fiind completă atât în unitatea ei cât și în revelația ei dumnezeiască față de omenire. (Apoc. 22:18, Col. 1:26)

Biblia este autoritatea noastră supremă pentru învățătură și trăire. (2.Tim. 3:16) Orice învățătură sau practică bisericească va fi întotdeauna verificată și supusă Sfintei Scripturi.

Un Dumnezeu adevărat

Noi credem într-un Dumnezeu veșnic, atotprezent, atotputernic, atotcunoscător, măreț și preasfânt, care în ființa Sa este dragoste și dreptate. El este fără început și fără sfârșit și s-a revelat pe Sine Însuși în istoria mântuirii ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. (Matei 3:16, Ioan 1:1, 2 Cor.13:13, Ioan 20:28, 2 Cor.13:13, Evrei 10:29)

El este Creatorul, Susținătorul și Judecătorul acestei lumi (Gen.1:1, Ioan 5:27, Fapte 10:42, Col. 1:16, Evrei 12:23, Apoc. 4:11). În afara acestui Dumnezeu adevărat și unic nu există alți dumnezei (Exod 20:3, 1 Cor. 8:5-6).

Isus Hristos

Noi credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Evrei 1:1-8), Dumnezeu veșnic (Ioan 1:1-3, 1 Ioan 5:20, Isaia 9:6) și Om adevărat (1 Tim. 2:5-6, 1 Ioan 4:2). Noi credem în lucrările, învățăturile, în promisiunile și profețiile Sale, care s-au împlinit sau urmează să se împlinească. (Luca 24:25-27, Luca 21:24, Apoc. 1:1)

Isus Hristos a fost în timpul vieții Lui pe pământ singurul Om fără păcat trăind o viață sfântă, desăvârșită și plăcută lui Dumnezeu. (1. Petru 2:22, Evrei 4:15) El s-a dat pe Sine Însuși la moarte ca jertfă de ispășire pentru păcatele omenirii, (Rom.5:6) pe crucea de la Golgota, (Fil. 2:6-8, Evrei 12:2) oferind împăcarea cu Dumnezeu (Rom.5:11, 2.Cor. 5:18-19) și viața veșnică în rai tuturor celor ce cred în El. (Ioan 3:36)

Noi credem că El a fost îngropat, (Luca 23:55) a înviat a treia zi din morți (Luca 24:7, 1.Cor. 15:3-4), s-a înălțat la cer, stă la dreapta Tatălui în mărire (Fapte 1:9) mijlocind ca Mare Preot pentru poporul Său răscumpărat (1 Pet. 3:22, Evrei 8:1, 10:12, 1 Ioan 2:1) și va reveni într-o zi pe norii cerului cu mare slavă și putere ca și Judecător al lumii. (Luca 21:27, Fapte 1:11; 17:31)

Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu și este o Persoană.(Ioan 4:24, Ioan 14:16, 2 Cor.3:17) De la pogorârea Lui în ziua Cincizecimii, prin Cuvântul propovăduit, El dovedește oamenilor starea lor de păcătoșenie și pierzare (Ioan 16:8) convingându-i de nevoia lor de a se pocăi și de a se întoarce la Dumnezeu crezând în lucrarea răscumpărătoare săvârșită de Isus Hristos Mântuitorul. (Ioan 14:26)

Oamenii care primesc acest adevăr mântuitor din toată inima lor (Fapte 8:37) sunt născuți din nou prin Duhul, (Ioan 3:5-6, Tit 3:5) sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt (Efes.1:13; 4:30) și sunt botezați de Duhul în Trupul lui Hristos, Biserica. (Fapte 1:5, 1 Cor.12:12-13)

Credincioșii născuți din nou sunt locuiți de Duhul Sfânt, (Ioan 14:17, Rom 8:9) sunt călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul, (Ioan 16:13) sunt întăriți de Duhul Sfânt în viața de sfințire, (Rom. 8:13) sunt ajutați în slăbiciune (Rom. 8:26-27) și sunt transformați după chipul lui Hristos. (2 Cor. 3:18) Duhul Sfânt produce în fiecare credincios supus lui Hristos roada Duhului (Gal. 5:22).

Duhul Sfânt dă credincioșilor daruri spirituale diferite (gr. „charismen” 1 Cor. 12:4) după cum voiește (1 Cor. 12:11) în vederea zidirii duhovnicești a Bisericii. (1 Cor. 14:12, Efes. 4:11-12) Exercitarea darurilor Duhului Sfânt se fac în chip cuviincios și cu rânduială. (1 Cor.14:33-40, Col. 2:5, Tit 1:5)

Omul

Noi credem că omul este creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui, „parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut”. (Gen. 1:27, Gen. 2:21-24) Dumnezeu a dat omului mandatul de procreere, populare și stăpânire asupra pământului. (Gen. 1:28)

Prima pereche de oameni au trăit într-o relație vie și nemijlocită cu Dumnezeu. (Gen. 3:8) În urma unei singure neascultări, omul a căzut în blestem și păcat aducând moartea pentru sine și pentru toți urmașii săi, întâi în mod spiritual prin pierderea relației vie cu Dumnezeu și apoi prin moarte fizică. (Gen. 2:17, Gen. 3:1-24, Rom. 5:12)

De la căderea în păcat a strămoșilor noștri Adam și Eva, fiecare urmaș al lor a ajuns sub influența și stăpânirea păcatului și a lui Satan (Gen. 4:7, Rom.5:12, Efes.2.1), prin natura lui devenind un păcătos pierdut, aflându-se într-o stare de condamnare (Gal. 3:13, Rom. 8:1), sub mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:36), fără a mai putea avea părtășie cu Acesta.

Noi credem că după moartea sa, omul continuă să existe și va fi judecat de către Isus Hristos Domnul.(2 Cor. 5:10, Fil. 2:9-11) Pentru credincioși aceasta va însemna schimbare în trupuri de slavă și răsplătire în viața veșnică (Ioan 3:16; 5:24- 29, 2.Cor.5:10). Pentru necredincioși însă va însemna judecată și pierzare veșnică (2 Tes. 1:8-9, Apoc. 20:12-15).

Mântuirea prin har, prin credință

Numai prin harul lui Dumnezeu poate fi omul salvat din starea căzută și păcătoasă (Fapt. 15:11, Efes. 2:4,8). Omul pierdut primește posibilitatea să audă adevărul Evangheliei (Rom.10:17, Col.1:5), și prin lucrarea Duhului Sfânt la conștiința lui (Ioan 8:9, Ioan 16:8, Rom.9:1) ajunge în punctul în care își recunoaște starea cumplită de păcătoșenie și pierzare, se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu cerând iertare pentru păcatele sale.

Numai prin credința personală în Isus Hristos și lucrarea Sa poate sta drept un om înaintea lui Dumnezeu. (Rom.3:24-28, Efes.2:8, Tit 3:5-7) Nu există o altă cale de mântuire pentru om. (Fapt. 4:12) Mijlocul de mântuire este Domnul Isus, care a murit în locul nostru ca să avem viața veșnică.

Sfințirea personală – viața și umblarea creștină

Noi credem că voia lui Dumnezeu este ca fiecare credincios născut din nou să- l urmeze pe Isus Hristos printr-o umblare și ucenicie activă (Marcu 8:34, 1.Tes.4:3, Rom. 12:2). Această trăire în sfințenie a creștinului este posibilă numai printr-o legătură și părtășie cu Isus Hristos (1.Cor.1:9, 1 Ioan 1:3) în măsura în care el se lasă călăuzit de Duhului Sfânt. (Rom. 8:13, Gal. 6:8, Iuda 1:20)

Ucenicia autentică a credinciosului se va vedea și dovedi prin „roadele” umblării lui, în special prin „roada Duhului” (Gal. 5:22), prin dragostea și ascultarea sa față de Dumnezeu și Cuvântul Său, (Ioan 14:15, 1 Pet. 1:14) prin dragostea față de alți creștini și față de alți oameni.(Rom. 12:10, 2 Pet. 1:5-7)

Noi credem că suntem zidiți în Isus Hristos pentru fapte bune pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele.(Efes.2:10, Tit 2:14) Noi am fost rânduiți de către Dumnezeu să fim asemenea chipului Fiului Său.(Rom 8:29)

Noi credem că Dumnezeu se ocupă de noi ca un tată care își educă copiii, care urmărește binele copilului său.(Evrei 12:10-11) El, Dumnezeu dorește ca noi să creștem spiritual și să ne maturizăm.(Efes. 4:13, Tit 2:11, 1.Pet. 1:7)

Noi mărturisim că aparținem cerului, că cetățenia noastră este în cer (Fil. 3:20), însă ne rugăm (1.Tim. 2:1-2) și suntem supuși autorităților din lumea aceasta (Rom. 13:1-7, Tit 3:1). Totuși, ni se poruncește să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.(Fapt. 4:19, 5:29)

Biserica lui Isus Hristos

Noi credem că Biserica lui Hristos este alcătuită din oameni născuți din nou prin lucrarea Duhului Sfânt. Ea a luat ființă în ziua de Rusalii, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât mai întâi peste iudeii care au crezut în Numele lui Isus Hristos.(Fapte 2) Mai târziu atât samaritenii (Fapte 8) cât și neamurile (Fapte 10) care au crezut în Isus Hristos primind Duhul Sfânt au fost botezați și incluși în biserica lui Hristos. (2 Cor.12:13, Gal. 3:27-28)

În Biblie, Biserica este prezentată prin mai multe imagini prin care se exprimă relația dintre Isus Hristos și Biserica Sa, cum ar fi: Mireasa lui Hristos, Trupul lui Hristos, Casa lui Dumnezeu, Clădirea lui Dumnezeu, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor a lui Dumnezeu.

Botezul și Cina Domnului

Noi credem că, atât botezul credinței cât și Cina Domnului sunt porunci ale Domnului Isus Hristos pentru Biserica Sa. Botezul în apă pot să-l înfăptuiască oameni care s-au pocăit de păcatele lor, care l-au primit pe Domnul Isus în viața lor și doresc să-L urmeze trăind o viață în ascultare de El. (Matei 28:19, Fapte 2:38, 8:12, 18:8)

Cina Domnului este făcută ca aducere aminte a lucrării de răscumpărare a lui Hristos la crucea de la Golgota, amintindu-se de trupul Lui care s-a frânt și de sângele Lui care a curs pentru noi și în locul nostru. (Luca 22:19, 1.Cor. 11:24-26) La masa Domnului pot participa toți credincioșii născuți din nou, care au mărturisit credința lor prin botezul nou-testamental și trăiesc o viață în rânduială.

Misiune și Evanghelizare

Primi creștini au fost creștini misionari. Stilul lor de viață a fost orientat spre îndeplinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Hristos (Matei 28:18-20, Marcu 16:15-16, Fapte 8:4, 1.Tes. 1:8). Noi credem că trebuie să trăim și noi ca și ei. Porunca Domnului este valabilă și pentru noi astăzi.

Noi suntem chemați să fim mărturie pentru oamenii care se află sub mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:36) și sunt pe calea pierzării spre iad. Noi suntem chemați ca niște „împuterniciți ai Domnului” pentru a le vesti Evanghelia și să-i rugăm fierbinte:

„în Numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2.Cor. 5:18-20)

Mărturisirea de credință

– varianta prescurtată –

Biserica Creștină Română din Bad Rothenfelde

„ … ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste”.

(Efes. 4:15-16)